ผลงานการสร้างบ้าน แบบทรงไทยประยุกต์ บ้านป่าตาล BP09

ใกล้ความจริงแล้วครับ แบบบ้าน ทรงไทยประยุกต์ บ้านป่าตาลBP09