ผลงานการสร้างบ้านปี 2561 แบบบ้านป่าตาล BP09 ทรงไทยประยุกต์

แบบบ้านป่าตาล BP09 ทรงไทยประยุกต์